Regulamin konkursu „Fanklubowiczu, przedstaw się”

Regulamin konkursu „Fanklubowiczu, przedstaw się”

wersja 1.0

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Fanklubowiczu, przedstaw się” i w dalszej części Regulaminu zwany będzie: „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest Oficjalny Polski Fanklub Nightwish „Ocean Souls”.
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie w Internecie: poprzez grupę prywatną FANKLUB Ocean Souls w serwisie społecznościowym „Facebook” ( facebook.com/groups/156064604752063/ ) oraz pocztę e-mail.
1.5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami).

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie jest całkowicie nieodpłatny i dobrowolny.
2.2. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”).
2.3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest członkiem zwykłym bądź honorowym Oficjalnego Polskiego Fanklubu Nightwish „Ocean Souls”; jako osobę będącą członkiem Fanklubu na potrzeby niniejszego Konkursu rozumiemy każdą osobę, która w momencie rozpoczęcia Konkursu jest zapisana do Fanklubu i należy do grupy FANKLUB Ocean Souls w serwisie Facebook lub w trakcie jego trwania wypełni i wyśle formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej organizatora, a następnie otrzyma mailowe potwierdzenie zapisania do Fanklubu i zostanie dołączona do grupy FANKLUB Ocean Souls w serwisie Facebook;
b) należy do grupy prywatnej FANKLUB Ocean Souls w serwisie Facebook,
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych z uwzględnieniem zapisu punktu 2.4.;
d) nie jest członkiem Rady Organizatora;
e) nie jest członkiem rodziny Rady Organizatora;
f) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.
2.4. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego przedstawioną Organizatorowi na każde jego żądanie. Brak przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość uzyskania nagrody w Konkursie.
2.5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
2.6. Brak spełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków określonych w punkcie 2.2. stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Okres przyjmowania zgłoszeń Zadań konkursowych trwa od 1 lutego 2021 do 7 lutego 2021 do godziny 23.59 (strefa czasowa CET / UTC+01:00 / Alpha).
3.2. Zadanie konkursowe polega na wstawieniu komentarza do specjalnie przygotowanego postu konkursowego, który przedstawiciel Rady Organizatora umieści w grupie FANKLUB Ocean Souls w serwisie Facebook.
3.3. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać materiały/treści z szablonu udostępnionego w poście konkursowym, które zostaną uzupełnione przez uczestnika o własne odpowiedzi.
3.4. Przesłane Zadanie konkursowe musi być samodzielną wypowiedzią Uczestnika, do której posiada on osobiste prawa autorskie.
3.5. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Każde kolejne zgłoszenie wysłane przez tego samego Uczestnika uznawane będzie za nieważne.
3.6. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
3.7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu (w tym wyboru najlepszej odpowiedzi), Organizator powołuje Komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli Rady Zarządzającej Oficjalnego Polskiego Fanklubu Zespołu Nightwish „Ocean Souls”. Zadanie konkursowe nie posiada odpowiedzi wzorcowej. Najlepsze zgłoszenia zostaną wybrane spośród zgłoszeń Uczestników Konkursu przez Komisję, według ich niezależnej oceny, dokonywanej z uwzględnieniem walorów i stopnia oryginalności, poprawności językowej, kreatywności oraz wartości artystycznej. Komisja konkursowa dokonując wyboru nie będzie zwracała uwagi na liczbę oraz typ tzw. reakcji współczłonków grupy na umieszczone w komentarzach zgłoszenia konkursowe.
3.8. Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu będzie dokonywane w jednym etapie. Faza wyłonienia zwycięzcy Konkursu, rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń, a kończy nie później niż 12 lutego 2021 o godzinie 12.00.
3.9. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 13 lutego 2021 za pośrednictwem grupy FANKLUB Ocean Souls w serwisie Facebook.
3.10. Uczestnik akceptuje fakt, że treść zwycięskiego Zadania konkursowego może zostać nieodpłatnie opublikowana na stronie internetowej Organizatora bądź / i profilach społecznościowych Organizatora.
3.11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
a) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu;
b) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa (ze szczególnym uwzględnieniem: treści odwołujących się do nienawiści w jakiejkolwiek formie (tj. rasizmu, seksizmu itd.); treści pornograficznych lub o podłożu seksualnym);
c) umieszczenia zgłoszenia w innym miejscu niż sekcja komentarzy do oznaczonego postu konkursowego na grupie FANKLUB Ocean Souls w serwisie Facebook;
d) innych powodów wskazanych w innych miejscach Regulaminu.

§ 4. NAGRODY

4.1. Nagrody w Konkursie:
– album „Human. :║: Nature.” (wydanie Nuclear Blast ‎– 27361 52040),
– album koncertowy „Vehicle Of Spirit” (wydanie Nuclear Blast ‎– NB 3850-2),
– oryginalny, własnoręcznie złożony autograf Marko Hietali na zdjęciu z teledysku „Noise”.
Do wygrania są trzy nagrody. Jedna osoba może wygrać maksymalnie jedną nagrodę. Zdobywcy pierwszej nagrody przysługuje prawo wyboru nagrody z podanych powyżej. Zdobywca drugiej nagrody ma prawo wyboru nagrody z pozostałych nagród.
4.2. Zdobywcy nagród (dalej zwani „Zwycięzca”) zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną wysłaną z profili przedstawicieli Organizatora (administratorów grupy na portalu Facebook) w ciągu 24 godzin od zakończenia fazy wyłaniania zwycięzców Konkursu.
4.3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres konkurs@oceansouls.pl w ciągu 48 godzin od momentu wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W odpowiedzi powinny znaleźć się wszystkie dane, które będą niezbędne do przesłania Zwycięzcy nagrody.
4.4. W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej od Zwycięzcy w ciągu 48 godzin, Organizator przenosi prawo do nagrody na kolejnego uczestnika konkursu, którego praca została wybrana przez Komisję jako druga w kolejności. W takiej sytuacji, informacja o przyznaniu nagrody zostanie wysłana do drugiego w kolejności uczestnika konkursu, który jest zobowiązany do odpowiedzi zwrotnej w ciągu 48 godzin, a uczestnik konkursu wybrany na Zwycięzcę jako pierwszy traci prawo do nagrody.
4.5. O sposobie przekazania nagrody oraz dacie jej przekazania Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową przez Organizatora. W przypadku wysyłki nagrody, będzie ona realizowana drogą pocztową bądź kurierską, zgodnie z informacją Organizatora. Koszt wysyłki na terenie Polski ponosi Organizator.
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
4.8. W przypadku, gdy właściwe przepisy prawa będą tego wymagały Organizator pokryje podatek od nagrody. W takim przypadku, poza Nagrodą zwycięskiemu Uczestnikowi zostanie przyznana premia pieniężna w wysokości 10% wartości całkowitej wartości nagrody, która zostanie obliczona nie później niż w momencie wyłonienia Zwycięzcy na pokrycie za Zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. [Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307]). Premia dodatkowa nie podlega wypłacie w gotówce lub zamianie na jakikolwiek ekwiwalent. Premia dodatkowa podlegać będzie wpłacie bezpośrednio do urzędu skarbowego zwycięskiego Użytkownika.
4.9. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę, wymianie na ekwiwalent pieniężny lub towarowy, ani nie może zostać przeniesiona na inną osobę.
4.10. Organizator nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów poza kosztami nagrody, ewentualną premią pieniężną na pokrycie zaliczki na podatek dochodowy oraz kosztami wysyłki.
4.11. W przypadku poniesienia przez Organizatora dodatkowych kosztów, np. opłaty dodatkowej z powodu niemożliwości dostarczenia Nagrody poprzez podanie przez Zwycięzcę błędnego adresu dostarczenia, Zwycięzca może zostać zobligowany przez Organizatora do jej uregulowania na konto wskazane przez Organizatora.

§ 5. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

5.1. Warunkiem udziału w Konkursie i w celu uzyskania nagrody konieczne jest podanie przez Uczestnika Konkursu, wyłącznie na żądanie Organizatora, prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej oraz ewentualnego adresu do wysyłki i numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania Nagrody.
5.2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator.
5.3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem Nagrody.
5.4. W przypadku braku wyraźnego niewyrażenia zgody w formie pisemnej, Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na profilach internetowych Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.
5.5. Pełną informację o polityce cookies oraz polityce prywatności i RODO, stosowanej przez Organizatora można znaleźć na stronie internetowej Organizatora.

§ 6. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
6.2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres mailowy oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana w formie pliku PDF na adres mailowy Organizatora pod tytułem „Konkurs na facebooku”.
6.4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie, drogą elektroniczną, w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia trwania Konkursu.
7.2. Regulamin udostępniony zostanie na stronie internetowej Organizatora w tym samym miejscu, w którym przedstawione zostanie zadanie konkursowe w formie tekstowej oraz ewentualnie dodatkowo w pliku PDF. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na profilach internetowych Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny i mogą zawierać skróty myślowe i inne zapisy skrótowe nawiązujące do Regulaminu. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
7.3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilach internetowych Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.
7.4. Organizator zaświadcza, iż niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy społecznościowe Facebook oraz Instagram ani przez właścicieli tych serwisów (tj. przez Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Facebook Ireland Ltd, z siedzibą w mieście Dublin w Republice Irlandii – Éire) ani z nim związany.
7.5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.
7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony portalu Facebook. Zablokowanie strony bądź aplikacji nie wpływa na tok Konkursu, chyba że jego dalsze prowadzenie staje się całkowicie niemożliwe. W przypadku stałego zablokowania strony lub aplikacji zgłoszenia można kierować drogą mailową.
7.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem operatorów serwisów internetowych oraz innych podmiotów trzecich, na których działania lub zaniechania Organizator nie ma wpływu. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za problemy i przeszkody techniczne po stronie Uczestników jak np. uszkodzenie sprzętu, oprogramowania, łącza internetowego, wirusy, ataki hakerów, próby oszustwa ze strony osób trzecich i inne okoliczności nie leżące po stronie Organizatora.
7.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niepełne informacje przekazane przez Uczestników.
7.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z wszelkich bieżących lub przyszłych działań promocyjnych Uczestników, którym udowodniono popełnienie oszustwa, fałszerstwa lub innego nadużycia w jakichkolwiek akcjach Organizatora lub Sponsora.
7.10. Korzystanie przez Organizatora z Zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.
7.11. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi lub związanymi z naruszeniem jakichkolwiek przysługujących jej praw przez Uczestnika, w szczególności jej majątkowych lub osobistych praw autorskich, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu.
7.12. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora i podjęcia wszelkich czynności, na własny koszt, w celu jego zwolnienia od udziału w sprawie.
7.13. Uczestnicy Konkursu w momencie stworzenia Zgłoszenia konkursowego udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do nadesłanej Pracy ograniczonej czasowo do czasu trwania Konkursu oraz wszelkich postępowań pokonkursowych oraz nieograniczonej terytorialnie obejmującą następujące pola eksploatacji:
7.13.1. utrwalanie Prac dowolną techniką, w tym techniką druku, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, techniką cyfrową;
7.13.2. wprowadzenia Prac do pamięci komputera;
7.13.3. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
7.13.4. obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których pracę utrwalono;
7.13.5 wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
7.13.6 rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej, czyli poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł się z nim zapoznać; także w przypadku postępowań sądowych oraz procesowych.
7.14. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
7.15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami]) i inne przepisy prawa.
7.16. W związku z organizacją Konkursu w czasie obowiązywania na terenie RP specjalnych przepisów prawnych, w tym sanitarno-epidemicznych, Organizator dokłada wszelkich starań, by Nagrody zostały przygotowane i zabezpieczone w sposób, który nie będzie nosił jakiegokolwiek ryzyka biologicznego dla Zwycięzcy. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za sposób i warunki, w jakich nagroda będzie znajdowała się od momentu wydania jej przez Organizatora dostawcy.
7.17. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Uczestnika bądź Organizatora, zgodnie z właściwością miejscową przemienną.

Wersja 1.0 opublikowana 31 stycznia 2021.