Statut Oficjalnego Polskiego Fanklubu Zespołu Nightwish “Ocean Souls”

UWAGA: Statut w poniższym brzmieniu obowiązywał od 26 kwietnia 2015 do 24 stycznia 2021 roku. Aktualna wersja statutu dostępna jest na stronie: Statut.

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 1. Fanklub nosi nazwę: Oficjalny Polski Fanklub Zespołu Nightwish “Ocean Souls”,
  w skrócie: „Ocean Souls” lub „OS”, zwany dalej Fanklubem.
 2. Fanklub jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym
  w celu popularyzowania muzyki zespołu Nightwish , zwanego dalej Zespołem.
 3. Fanklub jest reprezentowany przez Radę Zarządzającą, wybieraną spośród jego Członków.
 4. Fanklub nie prowadzi działalności gospodarczej, opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 5. Fanklub jest powołany na czas nieokreślony.

 

Rozdział 2 Cele i metody działalności

 1. Do celów Fanklubu należą:
  a) zrzeszanie polskich fanów Zespołu oraz ułatwianie kontaktów między nimi,
  b) nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi fanami,
  c) propagowanie i wspieranie artystycznej działalności Zespołu,
  d) rozpowszechnianie informacji dotyczących Zespołu.
 2. Fanklub realizuje swoje cele poprzez:
  a) organizowanie wyjazdów na koncerty Zespołu,
  b) organizowanie zlotów Fanklubu i innych spotkań fanów,
  c) prowadzenie działalności informacyjnej za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej, portali społecznościowych i innych platform promocji,
  d) umożliwianie dyskusji na forum internetowym Fanklubu,
  e) współpracę z mediami,
  f) organizowanie przedsięwzięć promocyjnych,
  g) współpracę z instytucjami o podobnych celach działania,
  h) i inne działania realizujące postanowienia Statutu.

 

Rozdział 3 Prawa i obowiązki członków fanklubu

 

 1. W Fanklubie obowiązuje podział na Członków:
  a) Zwykłych,
  b) Honorowych.
 2. Członkiem Zwykłym Fanklubu może zostać:
  a) osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat,
  b) posiada obywatelstwo polskie,
  c) zaakceptowała Statut,
  d) zarejestrowana jest na forum Fanklubu,
  e) złożyła deklarację o przystąpieniu do Fanklubu.
 3. Prawa Członka zwykłego:
  a) bierne i czynne uczestnictwo w pracach Fanklubu,
  b) korzystanie z wszelkich form działalności Fanklubu,
  c) zgłaszanie wniosków i postulatów co do działalności Fanklubu Radzie Zarządzającej,
  d) korzystanie z pomocy Fanklubu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi, w szczególności w organizacji koncertów, wyjazdów, spotkań i zlotów,
  e) posiadanie legitymacji Fanklubu,
  f) branie udziału w zlotach i innych zamkniętych spotkaniach Fanklubu oraz w zamkniętych konkursach organizowanych przez Fanklub,
  g) dyskusjach na zamkniętych działach forum Fanklubu i innych ograniczonych tylko dla Członków Zwykłych platformach komunikacji,
  h) wraz z pięcioma innymi Członkami Zwykłymi zgłaszanie propozycji uchwał, w tym uchwały rozwiązującej Radę Zarządzającą i rozwiązującą Fanklub.
 4. Obowiązki Członka Zwykłego:
  a) przestrzeganie Statutu Fanklubu,
  b) przestrzeganie uchwał Fanklubu,
  c) uczestniczenia w realizacji celów statutowych Fanklubu,
  d) regularne opłacanie składek członkowskich regulowanych uchwałą,
  e) dbanie o dobre imię Fanklubu i zespołu.
 5. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) rezygnacji, którą członek może złożyć w dowolnym momencie,
  b) decyzji Rady Zarządzającej,
  c) śmierci Członka Zwykłego Fanklubu,
  d) rozwiązania Fanklubu.
 6. Rada Zarządzająca może podjąć decyzję o pozbawieniu członkostwa bezwzględną większością głosów, gdy członek:
  a) nie przestrzega Statutu oraz uchwał Fanklubu,
  b) nie bierze czynnego udziału w pracach Fanklubu,
  c) nie opłaca składek członkowskich,
  d) utraci prawa obywatelskie na podstawie prawomocnego wyroku sądu.
 7. Od decyzji Rady Zarządzającej dotyczącej wykluczenia z Fanklubu przysługuje prawo odwołania.
 8. Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Fanklubu. Nie musi ona być wcześniej członkiem Fanklubu, ale Członek Zwykły może zrezygnować ze swoich praw i obowiązków i za zgodą Rady Zarządzającej zostać Członkiem Honorowym.
 9. Członek Honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa uczestnictwa w pracach Fanklubu, może jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach Ogółu Członków Zwykłych Fanklubu.
 10. Godność Członka Honorowego nadaje, a także odbiera, Rada Zarządzająca z przyczyn ogłoszonych w uchwale lub na życzenie Członka Honorowego.

 

Rozdział 4 Władza fanklubu

 

 1. Władzami Fanklubu są:
  a) Ogół Członków Zwykłych Fanklubu
  b) Rada Zarządzająca
 2. Najwyższą władzą Fanklubu jest Ogół Członków Zwykłych Fanklubu.
 3. Rada Zarządzająca składa się z osób wybranych spośród Członków Zwykłych. Członkostwo w Radzie Zarządzającej nie odbiera żadnych praw, ani obowiązków, które przysługują Członkom Zwykłym.
 4. W chwili wejścia w życie Statutu członkami Rady Zarządzającej stają się członkowie tymczasowego zarządu. Pierwsza Rada Zarządzająca może zostać rozwiązania tylko i wyłącznie poprzez własną decyzję, a jej skład i liczebność ogłaszane są w uchwale.
 5. Rada Zarządzająca może poszerzać swój skład o nowe osoby będące Członkami Zwykłymi. Gdy Rada Zarządzająca podejmie taką decyzję, musi ja ogłosić w uchwale.
 6. Jeżeli Rada Zarządzająca podejmuje decyzję o samorozwiązaniu wówczas zobowiązuje się przeprowadzić pośród Członków Zwykłych głosowanie celem wyłonienia nowej Rady Zarządzającej. Każdy z Członków Zwykłych posiada czynne i bierne prawo wyborcze,
  by skorzystać z tego pierwszego wystarczy poinformować o tym zamiarze Ogół Członków Zwykłych Fanklubu.
 7. Każdy z Członków Zwykłych ma możliwość rezygnacji z członkostwa w Radzie Zarządzającej w dowolnym momencie bez podania powodu.
 8. Kadencyjność, liczebność i skład nowo wybranej Rady Zarządzającej ogłaszane są w uchwale.
 9. Dla żadnego z Członków Zwykłych nie istnieje limit czasowy w Radzie Zarządzającej.
 10. Podział funkcji w Radzie Zarządzającej jest ustalany przez jej członków. Role te mogą być jawne bądź niejawne i nie mają charakteru formalnego.
 11. Kompetencje Rady Zarządzającej:
  a) wykonywanie zadań ustalonych przez Członków Zwykłych Fanklubu,
  b) realizacja statutowych celów Fanklubu,
  c) zarządzanie majątkiem Fanklubu oraz podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu jego majątku,
  d) sporządzanie planów działania i budżetu Fanklubu,
  e) przyjmowanie członków Fanklubu i pozbawianie ich członkostwa,
  f) składanie członkom Fanklubu sprawozdań z realizacji celów Fanklubu,
  g) ogłaszanie uchwał w kwestiach nieregulowanych w Statucie dotyczących działalności Fanklubu, Członków Zwykłych, ich praw i obowiązków, Członków Honorowych, rozwiązaniu Rady Zarządzającej i wszystkich pozostałych kwestiach, które nie wpływają bezpośrednio na kompetencje Rady Zarządzającej,
  h) proponowanie uchwał zmieniających kwestie regulowane przez Statut (w szczególności tych wpływających bezpośrednio na kompetencje Rady Zarządzającej) i poddawanie ich pod głosowanie Członków Zwykłych.
 12. Uchwały Rady Zarządzającej są ogłaszane na stronie internetowej i forum Fanklubu,
  nie mogą wejść w życie w okresie krótszym niż tydzień od ogłoszenia. Nowopowstała Rada Zarządzająca jest zobowiązana ogłosić uchwałę do tygodnia po zakończeniu wyborów, regulującą kwestie określone w punkcie 22. Rada Zarządzająca jest również zobowiązania
  do ogłaszania uchwał dotyczących nowoprzyjętych członków Fanklubu.
 13. Uchwała zgłoszona przez co najmniej sześciu Członków Zwykłych jest poddawana pod głosowanie Ogółu Członków Zwykłych Fanklubu kwalifikowane większością bezwzględną.
  W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia obowiązują ją dokładnie te same zasady, co uchwałę ogłaszaną przez Radę Zarządzającą.

 

Rozdział 5 Finanse Fanklubu

 

 1. Fanklub uzyskuje środki na działalność statutową wyłącznie ze składek członkowskich.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fanklubu podejmuje Rada Zarządzająca.
 3. Majątkiem Fanklubu dysponuje Rada Zarządzająca, odpowiedzialna przed Ogółem Członków Zwykłych Fanklubu.

 

Rozdział 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Fanklubu może zaproponować Rada Zarządzająca lub co najmniej sześciu Członków Zwykłych. Poddawana jest ona pod głosowanie Ogółu Członków Zwykłych Fanklubu kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Uchwała o rozwiązaniu Fanklubu określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Fanklubu.
 2. Autorami Statutu Fanklubu są członkowie tymczasowej rady zarządzającej, przekształconej z dniem wejścia w życie Statutu w Radę Zarządzającą.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2015 roku.

 

 ***

/Zapisy powyższego statutu mają charakter wewnętrzny i stanowią prywatne ustalenia członków fanklubu i nie mają skutków prawnych/

Wersja do ściągnięcia.

 

Uchwały: