Informacje o Mystic Festival 2020 w aspekcie epidemii COVID-19

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływaną przez niego chorobą COVID-19 na terenie RP zbieramy informacje dotyczące Mystic Festival 2020.

Czujemy się w obowiązku wyjść naprzeciw fanom, którzy szukają informacji o jedynym w tym roku występie Nightwish w Polsce w związku z informacjami o koronawirusie. Zdajemy sobie sprawę, iż nie każdy fan może czuć się pewnie w gąszczu informacji (często nieprecyzyjnych bądź niepełnych) oraz zawiłościach prawnych. Korzystając z posiadanego doświadczenia w kwestiach organizacji imprez masowych zebraliśmy w jednym miejscu informacje absolutnie niezbędne do zrozumienia aktualnej sytuacji.

Obecny stan prawny uniemożliwia przeprowadzenie Mystic Festival w dniach 10-11 czerwca 2020.

Poniżej zamieszczamy zebrane informacje dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni kwestii organizacyjnych Mystic Festival w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz wywoływaną przez niego chorobą COVID-19. Przytaczamy tu wyłącznie informacje pochodzące ze sprawdzonych źródeł (oświadczenia zespołu Nightwish, ogłoszenia władz samorządowych oraz centralnych RP, oświadczenia organizatora) uzupełnione o niezbędny komentarz. W miarę możliwości zamieszczamy odnośniki do bezpośrednich materiałów źródłowych.
Informacje zamieszczamy w kolejności chronologicznej: od najnowszych do najstarszych. Poniżej przedstawiamy także wszystkie niezbędne informacje dla zrozumienia kwestii imprezy masowej w kontekście Mystic Festival.
Informacje będą na bieżąco uzupełniane.
Jednocześnie BARDZO apelujemy o zachowanie spokoju i w takim stanie oczekiwanie na rozwój sytuacji.

Kalendarium wydarzeń

9 kwietnia

 • Premier RP wraz z Ministrem Zdrowia poinformowali o przedłużeniu obowiązywania obostrzeń i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. LINK
  Utrzymano w mocy ograniczenia w organizacji imprez masowych oraz zgromadzeń

8 kwietnia

 • Tuomas Holopainen podczas sesji Q&A na portalu facebook poinformował, że prawdopodobnie do końca czerwca nie odbędzie się żaden koncert Nightwish. LINK

6 kwietnia

 • Organizatorzy Mystic Festival umieścili na stronie internetowej Festiwalu informację (pisownia oryginalna): Drodzy przyjaciele, wiemy, że z rosnącą niecierpliwością czekacie na informacje dotyczące naszego czerwcowego spotkania w Krakowie. Obserwujemy sytuację, analizujemy dane, rozmawiamy z artystami, agentami oraz partnerami festiwalu, rozpatrujemy każdy możliwy scenariusz. Dla nas wszystkich sytuacja związana z epidemią jest zaskakująca i nowa, a każdy dzień przynosi zarówno złe wiadomości, jak i nadzieję. Nie poddajemy się, prosimy o jeszcze trochę czasu – najpóźniej za dwa tygodnie będziemy wiedzieć, jaki będzie dalszy los Mystic Festival 2020 i niezwłocznie podzielimy się z wami tą informacją. LINK

3 kwietnia

 • Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Krzysztof Radwan, poinformował o odwołaniu XVI Małopolskiego Pikniku Lotniczego, który miał się odbyć 20-21 czerwca 2020 na terenie Muzeum. LINK
  Jako powód odwołania, Dyrektor Muzeum wskazał, że Muzeum na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów jest zamknięte do odwołania i dokłada wszelkich starań by nie narażać zdrowia gości, uczestników, partnerów oraz organizatorów imprezy, która miała odbyć się na terenie Muzeum.

24 marca

 • Minister Zdrowia wprowadza w Polsce nowe obostrzenia związane z koronawirusem. LINK
  Nowe obostrzenia obowiązywać będą od 25 marca do 11 kwietnia. Nowe przepisy zakazują wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań oraz przemieszczania się poza niezbędnymi wyjątkami.

20 marca

 • Minister Zdrowia wprowadza w Polsce stan epidemii. LINK
  Stan epidemii w RP obowiązuje od 20 marca 2020 roku do odwołania. Ograniczono: organizację imprez, m.in. targów, wystaw; działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki; działalność muzeów. Zakazano organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności powyżej 50 osób.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia jest nadrzędne względem zarządzenia Wojewody Małopolskiego z 11 marca i nie wymaga wydłużenia przez Wojewodę terminu, w jakim odwołane zostają wszystkie imprezy na terenie Województwa.
 • Minister Zdrowia w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, wydaje jednocześnie rozporządzenie w spawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, wprowadzonego 12 marca.
  Zarządzenie ma charakter wyłącznie formalny, gdyż większość zapisów rozporządzenia o stanie zagrożenia epidemicznego przeszła w stanie identycznym bądź zaostrzonym do rozporządzenia o stanie epidemii.

13 marca

 • Minister Spraw Zagranicznych wydaje rozporządzenie, wprowadzające m.in. zakaz wjazdu do Polski obcokrajowców. LINK
  Rozporządzenie zaczyna obowiązywać od 15 marca i nie ma podanej daty zakończenia.

12 marca

 • Minister Zdrowia przekazuje informację o wejściu w życie rozporządzenia, wprowadzającego stan zagrożenia epidemicznego. LINK
  W rozporządzeniu ministra o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego pojawia się informacja o zakazie organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności.

11 marca

 • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje informację o zamknięciu instytucji kultury, w tym muzeów od 12 marca do 25 marca włącznie. LINK
  Chociaż termin nie obejmuje daty Mystic Festival, to jest to kolejne działanie prewencyjne, które w skrajnym przypadku może być sukcesywnie przedłużane.
 • Wojewoda Małopolski zarządza odwołanie wszystkich imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego. LINK
  Powyższe zarządzenie ze względów proceduralnych obowiązuje od 11 do 25 marca.

10 marca

 • Premier RP po spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przekazuje informację o odwołaniu wszystkich imprez masowych w oparciu o zalecenia epidemiologów i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. LINK
 • Wojewoda małopolski publikuje decyzję o zakazaniu imprez masowych na terenie miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego. LINK
  W związku z brakiem informacji o terminie zakończenia obowiązywania decyzji należy przyjąć, że zgodnie z prawem, na ten moment Mystic Festival nie odbędzie się.
 • Mystic Coalition opublikował informację o tym, iż trwają przygotowania do Mystic Festival 2020, a wszyscy ogłoszeni artyści potwierdzają gotowość występu w Krakowie. LINK
 • Urząd Miasta Krakowa opublikował na swojej stronie internetowej listę wydarzeń (w tym imprez masowych), które miały być przeprowadzone na terenie miasta, ale zostały odwołane przez Organizatorów. LINK

8 marca

 • Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. LINK

Informacje dodatkowe

Impreza masowa

 • Kwestie związane z imprezą masową reguluje Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z jej treścią Mystic Festival jest imprezą masową, gdyż jest imprezą o charakterze artystycznym, rozrywkowym, która ma się odbyć w obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000. [Art. 3.]
 • Decyzję o odwołaniu imprezy masowej w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego podejmuje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej. Może on też wprowadzić, na czas określony albo nieokreślony, zakaz przeprowadzania imprez masowych na terenie województwa lub jego części. Odwołanie od decyzji rozpatruje minister właściwy do spraw wewnętrznych. [Art. 34.]
  Decyzja wojewody jest decyzją nadrzędną wobec planów bądź odmiennej decyzji Organizatora imprezy.

Bilety – zwroty i kwestie powiązane

 • W przypadku odwołania imprezy masowej przez organy władzy centralnej* , zwrotu pełnej kwoty zapłaconej za bilety organizator powinien dokonać chociażby na podstawie art. 495 Kodeksu Cywilnego: “Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.“.
  * – sam fakt wystąpienia epidemii nie musi od strony prawnej wprost powodować odwołania imprezy masowej; powoduje go decyzja Organizatora, lub jak w tym przypadku – decyzja właściwych władz miejskich lub wojewódzkich, a w ostateczności dokładny zapis w rozporządzeniu ministra resortu właściwego do spraw zdrowia.
 • Procedura zwrotu pieniędzy za bilet zależna jest od miejsca zakupu biletu i nie musi być automatyczna.
  Bezpośrednim sprzedającym jest Mystic Coalition: tickets.mysticfestival.pl. Regulamin sprzedaży (i możliwości zwrotu biletów) dostępny jest TU.
  W przypadku zakupu biletów u licencjonowanych pośredników informacji o sposobie zwrotu należy szukać na stronie internetowej danego pośrednika, np. w przypadku Eventim można je znaleźć TU.
 • W przypadku, gdy impreza się odbędzie, ale posiadacz biletu nie będzie chciał w niej wziąć udziału ze względu na obawę przed skutkami epidemii, musi być on świadomy, że zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi [Art. 38]. Oznacza to, że tylko od dobrej woli Organizatora zależy, czy zwróci on pieniądze za bilet w takiej sytuacji. Kwestia zwrotu biletów na wydarzenia i imprezy masowe – inaczej niż w przypadku rezygnacji z umowy na usługi turystyczne – nie została ujęta w tzw. specustawie, tj. Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Prawo zdejmuje z Organizatora jakiekolwiek obowiązki związane z dodatkowymi kosztami, jakie ponosi uczestnik (widz) imprezy masowej w przypadku jej odwołania. Oznacza to, że nie można od Organizatora wymagać zwrotu wydatków poniesionych na np. dojazd do miejsca imprezy, zakwaterowanie w miejscu imprezy itp.

Akty prawne

Przeczytaj również...

1 Response

 1. 13 marca 2020

  […] informacje. (My ze swojej strony zbieramy dodatkowo istotne informacje związane z MF na stronie https://www.oceansouls.pl/strona/?p=4661 […]