Statut Oficjalnego Polskiego Fanklubu Zespołu Nightwish “Ocean Souls”

Rozdział 1 /Postanowienia ogólne/

Art. 1. Nazwa i znaki graficzne

1. Fanklub nosi nazwę: „Ocean Souls” Oficjalny Polski Fanklub Zespołu Nightwish; zwany dalej w statucie „Fanklub”.
2. Fanklub może posługiwać się nazwą skróconą, w brzmieniach: „Ocean Souls” bądź „OS”.
3. Fanklub ma prawo używania pieczęci, odznak i znaków graficznych identyfikujących Fanklub, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach i zgodnie z wzorami określonymi w uchwałach Rady Zarządzającej.

Art. 2. Forma działania

1. Fanklub jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych.
2. Fanklub jest organizacją pozarządową.
3. Fanklub nie prowadzi działalności gospodarczej, opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
4. Czas działania Fanklubu jest nieoznaczony.
5. Fanklub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami dla realizacji celów statutowych.
6. Fanklub na zasadach pełnej autonomii może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7. Do prowadzenia swoich spraw Fanklub może zlecać określone zadania innym podmiotom.

Art. 3. Teren działania

1. Terenem działania Fanklubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Fanklub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Rozdział 2 /Cele/

Art. 4. Cele

Celem Fanklubu jest działalność kulturalna, społecznościowa i edukacyjna, w szczególności:
a) promowanie i wspieranie działalności artystycznej zespołu Nightwish, jego twórczości oraz historii;
b) promowanie i wspieranie działalności pozaartystycznej zespołu;
c) organizacja imprez artystycznych lub rozrywkowych propagujących muzykę, a zwłaszcza muzykę zespołu;
d) jednoczenie polskich sympatyków zespołu i tworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy osobami zainteresowanymi muzyką zespołu;
e) upowszechnianie wiedzy na temat Finlandii oraz innych krajów pochodzenia członków zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem historii, tradycji, kultury, języka i turystyki;
f) upowszechnianie wiedzy na temat nurtów muzycznych reprezentowanych w twórczości zespołu;
g) rozwijanie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji;
h) nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi fanami zespołu;
i) wspieranie osób i organizacji podejmujących działania o celu zbieżnym z celami Fanklubu.

Art. 5. Realizacja celów

1. Fanklub realizuje swoje cele poprzez:
a) propagowanie muzyki zespołu w każdym obszarze życia społecznego i publicznego;
b) prowadzenie działalności informacyjnej we własnym zakresie poprzez prowadzenie strony internetowej i profilów na portalach społecznościowych;
c) prowadzenie forów wymiany informacji, poglądów, zdań, opinii pomiędzy członkami Fanklubu i polską społecznością fanów z wykorzystaniem dostępnych technologii elektronicznych;
d) promocję i pomoc w organizacji koncertów i występów z udziałem zespołu;
e) współorganizowanie i pomoc w wyjazdach na koncerty zespołu;
f) organizowanie spotkań i zlotów fanów zespołu;
g) współpracę z podmiotami o analogicznych celach z Polski oraz innych państw;
h) współprowadzenie niekomercyjnej dystrybucji i promowanie sprzedaży wydawnictw i innych szeroko rozumianych materiałów o tematyce zespołu;
i) współprowadzenie zbiórek, aukcji, licytacji i innych działań dla pozyskania środków na działalność statutową;
j) organizację i promocję spotkań, prelekcji, wystaw, pokazów;
k) niekomercyjną działalność wydawniczą, kulturalną i oświatową;
l) inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych.
2. Fanklub realizuje swoje cele we współdziałaniu z:
a) zespołem Nightwish;
b) władzami samorządowymi;
c) instytucjami samorządowymi i państwowymi;
d) innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi;
e) instytucjami i organizacjami o charakterze publicznym bądź niepublicznym, prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową;
f) mediami (prasa, radio, telewizja, internet);
g) przedsiębiorstwami, których działalność jest zbieżna z celami Fanklubu i niezbędna do realizacji celów lub działań Fanklubu.

Rozdział 3 /Członkowie/

Art. 6. Członkowie

Członkowie Fanklubu dzielą się na:
a) Zwykłych;
b) Honorowych.

Art. 7. Członek Zwykły

1. Członkiem Zwykłym może być każda osoba fizyczna, która:
a) ukończyła 16 lat;
b) posługuje się językiem polskim;
c) akceptuje postanowienia niniejszego Statutu;
d) złożyła deklarację o przystąpieniu do Fanklubu.
2. Przyjęcia nowych Członków Zwykłych dokonuje Rada Zarządzająca decyzją podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Prawa Członka Zwykłego:
a) bierne i czynne uczestnictwo w pracach Fanklubu;
b) korzystanie z wszelkich form działalności Fanklubu;
c) zgłaszanie wniosków i postulatów co do działalności Fanklubu Radzie Zarządzającej;
d) korzystanie z pomocy Fanklubu w podejmowaniu działań zgodnych z jego celami statutowymi;
e) posiadanie legitymacji Fanklubu;
f) branie udziału w zlotach i innych zamkniętych spotkaniach Fanklubu oraz w zamkniętych konkursach organizowanych przez Fanklub;
g) udział w dedykowanych forach oraz grupach na stronie oraz profilach w portalach społecznościowych prowadzonych przez Fanklub;
h) wraz z pięcioma innymi Członkami Zwykłymi zgłaszanie Radzie Zarządzającej propozycji uchwał.
4. Członkom Zwykłym małoletnim poniżej 16 roku życia, którzy wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do Fanklubu według zasad określonych w niniejszym Statucie, nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
5. Członkom Zwykłym małoletnim od 16 do 18 roku życia przysługuje prawo korzystania wyłącznie z czynnego prawa wyborczego.
6. Obowiązki Członka Zwykłego:
a) przestrzeganie Statutu Fanklubu;
b) przestrzeganie uchwał Fanklubu;
c) uczestniczenie w realizacji celów statutowych Fanklubu;
d) dbanie o dobre imię Fanklubu i zespołu.
7. Członkostwo w Fanklubie ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Fanklubu, którą Członek może złożyć do Rady Zarządzającej w dowolnym momencie;
b) decyzji Rady Zarządzającej;
c) śmierci Członka;
d) rozwiązania Fanklubu.
8. Rada Zarządzająca może podjąć w głosowaniu drogą decyzji o pozbawieniu członkostwa, gdy członek:
a) nie przestrzega Statutu oraz uchwał Fanklubu;
b) nie uczestniczy w życiu Fanklubu;
c) jawnie i w sposób niezaprzeczalny działa na szkodę Fanklubu, społeczności fanów, zespołu;
d) prezentuje postawy nietolerancyjne, aspołeczne, wykluczające.
9. Od decyzji w sprawie pozbawienia członkostwa w Fanklubie przysługuje odwołanie do organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty dostarczenia stosownej decyzji.

Art. 8. Członek Honorowy

1. Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Fanklubu. Nie musi ona być wcześniej członkiem Fanklubu, ale Członek Zwykły może zrezygnować ze swoich praw i obowiązków i za zgodą Rady Zarządzającej zostać Członkiem Honorowym.
2. Członek Honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w działaniach Rady Fanklubu. Poza tym posiada takie prawa, jak Członek Zwyczajny.
3. Tytuł Członka Honorowego nadawany lub odbierany jest drogą decyzji, przyjętej przez Radę Zarządzającą.
4. Odebranie tytułu Członka Honorowego następuje:
a) na wniosek Członka Honorowego;
b) gdy Członek Honorowy jawnie i w sposób niezaprzeczalny działa na szkodę Fanklubu, społeczności fanów, zespołu.

Rozdział 4 /Władze/

Art. 9.

Władzami Fanklubu są:
a) Ogół Członków Fanklubu;
b) Rada Zarządzająca.

Art. 10. Ogół Członków Fanklubu

1. Do Ogółu Członków Fanklubu należą:
a) Członkowie Zwykli – w zakresie opiniowania i głosowania;
b) Członkowie Honorowi – w zakresie opiniowania.
2. Do kompetencji Ogółu Członków Fanklubu, poza uprawnieniami oraz zadaniami wynikającymi z art. 7 oraz art. 8, należy:
a) wyrażanie swoich opinii w kwestiach przedstawionych przez Radę Zarządzającą do opiniowania;
b) oddawanie głosu w tematach poddanych przez Radę Zarządzającą pod głosowanie.
3. Kwestie przedstawiane do opiniowania oraz tematy poddane pod głosowanie Rada Zarządzająca określa każdorazowo drogą uchwały. W uchwale zawarte zostaną także daty, format, sposób oraz ewentualnie platforma opiniowania bądź głosowania.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, może zostać przez Radę Zarządzającą uznana jako niepubliczna i może zostać dostarczona Członkom Fanklubu z odpowiednim wyprzedzeniem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. sieci Internet (ze szczególnym uwzględnieniem poczty elektronicznej lub systemu wiadomości prywatnych w portalach społecznościowych).

Art. 11. Rada Zarządzająca

1. Rada Zarządzająca (zwana w niniejszym Statucie także: „Rada”) jest powołana do kierowania całą działalnością Fanklubu , a także reprezentuje Fanklubu na zewnątrz.
2. Zasadę działania Rady, liczbę jej członków, podział funkcji i zadań ustala regulamin uchwalony przez Radę z zachowaniem postanowień Statutu. Podział funkcji i zadań w Radzie podejmowany jest drogą uchwały Rady, która może mieć charakter niejawny i nie musi mieć charakteru formalnego.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Utrata mandatu członka Rady następuje na skutek rezygnacji lub odwołania.
5. Odwołanie członka Rady następuje jednogłośną decyzją pozostałych członków Rady.
6. Rezygnację z mandatu członek Rady składa pisemnie, bez konieczności podania wyraźnej przyczyny.
7. Członkowie Rady nie będą otrzymywali wynagrodzenia za pełnione funkcje.
8. Członkostwo w Radzie nie odbiera żadnych praw, ani obowiązków, które przysługują Członkom Zwykłym.

Art. 12. Kompetencje Rady Zarządzającej

Do kompetencji Rady należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Fanklubu i realizacja statutowych celów Fanklubu;
b) wybieranie z grona członków Rady Skarbnika;
c) planowanie i dysponowanie majątkiem Fanklubu;
d) reprezentowanie Fanklubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
e) przyjmowanie i wykluczanie Członków Zwykłych i Honorowych Fanklubu;
f) składanie sprawozdań z realizacji celów Fanklubu;
g) wprowadzanie bądź znoszenie obowiązywania i ustalanie wysokości składek członkowskich lub innych form finansowania Fanklubu;
h) podejmowanie i ogłaszanie uchwał w kwestiach nieuregulowanych w Statucie, m.in. dotyczących działalności Fanklubu, Członków i ich praw bądź obowiązków, nanoszenia poprawek w Statucie, rozwiązaniu Rady.

Art. 13. Kooptacja

W razie, gdy skład Rady ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Rady. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu Rady.

Rozdział 5 /Warunki ważności i publikacji uchwał/

Art. 14.

1. Uchwały zwykłe, dotyczące tematów i zakresu funkcjonowania Fanklubu, inne niż wymienione w poniższych ustępach tego artykułu, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Na specjalne życzenie każdego członka Rady w każdym głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.
2. Uchwały zwykłe zgłoszone przez Członków Zwykłych zapadają w głosowaniu jawnym Rady zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Na specjalne życzenie członka zgłaszającego w każdym głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.
3. Uchwały wyborcze do Rady Fanklubu zapadają w głosowaniu jawnym Rady zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 90% członków uprawnionych do głosowania. Rada może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
4. Uchwały zmieniające Statut zapadają w głosowaniu jawnym Rady zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
5. Uchwały o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w art. 2 ust. 6, bądź o wystąpieniu zapadają w głosowaniu jawnym Rady większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
6. Uchwała o rozwiązaniu Fanklubu zapaść może w głosowaniu jawnym Rady przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. Na specjalne życzenie każdego członka Rady w głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.

Art. 15.

1. Uchwały, o których mowa w art. 14 są ogłaszane na stronie internetowej Fanklubu, z zastrzeżeniem ust. 2. niniejszego artykułu.
2. Uchwały, których treść lub zawarte dane: stanowiłyby tajemnicę handlową, zawierały dane wrażliwe, w tym dane osobowe bądź w inny sposób noszące znamiona treści niepublicznych będą wyłączone z obowiązku publikacji na stronie internetowej Fanklubu. Z jej treścią zainteresowani Członkowie Fanklubu będą mogli zapoznać się w sposób indywidualny ustalony przez Radę Zarządzającą.

Rozdział 6 /E-uczestnictwo/

Art. 16.

1. Zezwala się na przeprowadzenie posiedzenia Rady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. sieci Internet (z uwzględnieniem komunikatorów internetowych i portali społecznościowych) oraz sieci telefonicznych (z uwzględnieniem sieci komórkowych, satelitarnych itp.). Ponadto dopuszcza się w ramach E-uczestnictwa transmisję obrad w czasie rzeczywistym w dedykowanych kanałach sieci Internet, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której osoby upoważnione mogą wypowiadać się w toku obrad, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, oraz wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku obrad. Posiedzenie, w którym wykorzystane zostanie E-uczestnictwo podlegać będzie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji uczestników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
2. Głosowania przeprowadzane z wykorzystaniem E-uczestnictwa nie mogą być prowadzone w formie tajnej.
3. Skutki regulaminowo-statutowe udziału w posiedzeniach za pomocą E-uczestnictwa w stosunku do tradycyjnie odbywanych nie podlegają zróżnicowaniu.

Rozdział 7 /Źródła majątku/

Art. 17.

Źródłami majątku Fanklubu są:
a) składki członkowskie (ich obowiązywanie oraz wysokość określana jest uchwałami Rady);
b) darowizny, zapisy i spadki;
c) środki pochodzące z ofiarności publicznej (z uwzględnieniem ustaw właściwych dla zbiórek publicznych);
d) dotacje i subwencje z instytucji samorządowych, państwowych i międzynarodowych;
e) udziały, lokaty;
f) dochody z majątku Fanklubu;
g) dochód z niekomercyjnej działalności własnej.

Art. 18.

Cały dochód Fanklubu jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

Art. 19.

Fanklub zarządza majątkiem oraz prowadzi rachunkowość, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Art. 20.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fanklubu podejmuje Rada. Uchwały i decyzje Rady dotyczące kwestii finansowych wykonuje Skarbnik.

Rozdział 8 /Sposoby reprezentowania Fanklubu/

Art. 21.

Oświadczenia i akty formalne, zobowiązania finansowe i majątkowe wynikające z działań statutowych Fanklubu podpisuje w jego imieniu dwóch członków Rady delegowanych decyzją bezwzględnej większości członków Rady.

Rozdział 9 /Rozwiązanie Fanklubu/

Art. 22.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fanklubu, Rada określa w uchwale sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Fanklubu i wyznacza osobę odpowiedzialną za przekazanie majątku podmiotowi wskazanemu w uchwale Rady.

Rozdział 10 /Postanowienia porządkowe, końcowe i uzupełniające/

Art. 23.

Fanklub nie jest organizacją pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nie posiada statusu OPP, niemniej realizuje zadania ze sfery pożytku publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Art. 24.

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej Fanklubu. W momencie ogłoszenia na stronie internetowej Fanklubu, organ lub osoby powołane przez Radę podejmują próbę dostarczenia informacji o zmianie Statutu i jego aktualnego brzmienia do Członków Fanklubu, wykorzystując posiadane dane kontaktowe. Informacja o zmianie Statutu publikowana jest także na profilach Fanklubu w kanałach społecznościowych.

Statut obowiązuje w powyższym brzmieniu od 1 lutego 2021 roku.

Poprzednia treść statutu dostępna na stronie: stary statut.