Zasady przetwarzania danych osobowych (RODO)

Działając w zgodzie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy jak poniżej:

§ 1 Wstęp

Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych mają na celu wyjaśnić zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę oceansouls.pl oraz biorących udział w konkursach i akcjach organizowanych przez Oficjalny Polski Fanklub Zespołu Nightwish „Ocean Souls”. Dane osobowe wymienionych wyżej osób są przetwarzane z poszanowaniem zasad Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (czyli RODO) a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) (czyli Ustawy) jak również Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami).

§ 2 Administrator

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Oficjalny Polski Fanklub Zespołu Nightwish „Ocean Souls” (dalej „Ocean Souls”) – właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.oceansouls.pl i organizator konkursów publikowanych w tym serwisie.

§ 3 Kontakt w sprawie ochrony danych

Napisz do nas poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.oceansouls.pl lub na adres email: kontakt@oceansouls.pl

§ 4 Źródło danych

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas kontaktu poprzez formularz kontaktowy, wysłaną wiadomość mailową, kontakt poprzez portale Instagram, Facebook, Messenger bądź osobiście.

§ 5 Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, wyłącznie ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania konkretnych działań, w tym do:

 • rejestracji konta w naszym serwisie – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, tj. wyraźnej dobrowolnej zgody udzielanej podczas rejestracji poprzez akceptację naszego Regulaminu,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez nasz formularz kontaktowy) – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO, tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • kontaktowania się z Tobą, w odpowiedzi na twoje zapytania kierowane do nas w związku ze świadczeniem naszych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • realizacji wysyłki nagród konkursowych – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO, tj. podejmowania przez “Ocean Souls” czynności niezbędnych do zawarcia umowy i konieczności jej realizacji przez nas na Twoją rzecz (np. dostawy towaru).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na ważność i skuteczność przetwarzania przez nas twoich danych w okresie przed wycofaniem zgody.

§ 6 Konieczność podawania danych osobowych

Dla realizacji działań konkursowych wymagamy podania przez Ciebie wyłącznie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę: adres e-mail, imię i nazwisko, adres wysyłki.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł brać udziału w konkursach.
Dla realizacji działań kontaktowych wymagamy tylko tych danych, które umożliwią z Tobą kontakt w preferowany przez Ciebie i wyraźnie wskazany sposób, tj.: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane konta w serwisie społecznościowym umożliwiającym kontakt bezpośredni.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

§ 7 Uprawnienia

W związku z przetwarzanymi przez nas danymi przysługuje Tobie:

 • prawo dostępu do danych przetwarzanych przez nas,
 • prawo do sprostowania, gdy zauważysz błędy w podanych danych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych, gdy nie są one już niezbędne do celów dla których je zebraliśmy lub cofnąłeś zgodę na przetwarzanie,
 • prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe,
 • prawo do ich przenoszenia np. do innego Administratora danych,
 • prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, przy czym wskazujemy, że w ramach naszego przetwarzania nie podejmujemy w stosunku do Ciebie automatycznych decyzji i nie wykonujemy profilowania na podstawie twoich zachowań na naszej stronie internetowej,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzamy je na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, lub gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby naszego marketingu bezpośredniego, w tym gdyby były profilowane dla tego celu.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 8 Przekazywanie danych

Możliwi odbiorcy Twoich danych osobowych:

 • członkowie Rady “Ocean Souls”,
 • podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
 • firmy , które na podstawie zawartych z nami umów powierzenia świadczą dla nas różne usługi (dla przykładu takim odbiorcą jest firma kurierska doręczająca przesyłki).
 • § 9 Długość przechowywania danych

  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

  W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

  W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym “Ocean Souls” zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

  § 10 Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  Nie przekazujemy danych naszych użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  § 11 Automatyczne i profilowane przetwarzanie danych osobowych

  Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).


  Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.oceansouls.pl. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej. W przypadku istotnych zmian różnice zostaną wskazane w treści w wyraźny sposób.

  Kielce, wrzesień 2019